HOME
       ° 21 november 1961 - Scherpenheuvel

Contact

Ik prefereer het rustige tempo van email om mee te communiceren.
Reacties op, of vragen over mijn werk zijn welkom, hoewel ik niet altijd snel kan reageren.
Indien echt nodig kan u  ook proberen via de vaste telefoon: 0032(0)11882822.

Microbiografie


Heel mijn leven heb ik een onweerstaanbare drang gevoeld om te tekenen en te schilderen. Daarnaast ben ik zowel geïnteresseerd in fantasie als in wetenschap en werd ik als kind reeds gestimuleerd door de boekencollectie van mijn vader, met klassiekers uit de sciencefictionliteratuur.
Handgemaakte, complexe afbeeldingen vormen een goed medium om deze passies uit te drukken. Ze staan me toe vreemde werelden uit te beelden en een avontuurlijke sfeer op te roepen, zonder concrete verhalen te moeten uitwerken.  U mag deze beelden vrij interpreteren. Wanneer minstens één van mijn werken aanleiding geeft tot een boeiend gesprek of avontuurlijke dromerijen, beschouw ik mijn bestaan als gerechtvaardigd.

Sinds 1986 leef ik met Marijke. Dankzij haar heb ik ongeveer mijn hele volwassen leven voltijds kunnen tekenen, schilderen en exposeren. Het hele gamma van tentoonstellingslocaties hebben we samen doorlopen: van taverne's, parochiezalen, kunstmarktjes, tot culturele centra, galerijen, kleine kunstbeurzen, grote kunstbeurzen in binnen- en buitenland.
Ondertussen met redelijk succes. Ik prijs mij gelukkig met een voldoende ruim publiek van liefhebbers, enthousiastelingen en een aantal fanatici, waardoor ik met goede moed kan verder werken.

Sinds 2000 is zij, als Marifey, pottenbakster. 
We wonen en werken in Zuid-Limburg, België.

Werk kopen

De exposities zijn het meest geschikt om de werken vrijblijvend en in goede omstandigheden te bekijken. U kunt zich per email inschrijven voor de nieuwbrief, of de pagina Expo raadplegen.

Bezoek aan het atelier moet ik wegens tijdgebrek reserveren voor mensen die de intentie hebben werk te kopen. Omdat het atelier niet geschikt is als expositieruimte, kunnen geïnteresseerden best  vooraf aangeven in welke orde van grootte, budget of thema ze iets zoeken. Hiermee rekening houdend kan ik dan foto’s en info mailen ter voorbereiding van het bezoek.

Zowel op exposities als op deze site houd ik er niet van de verkoopprijzen vlak naast de werken te tonen. Deze zijn op aanvraag wel beschikbaar.
De verkoopprijzen in het atelier zijn overigens dezelfde als op de exposities. En omdat ik er niet goed in ben, marchandeer ik nooit. Verzamelaars van mijn werk waarderen dit.

Cursussen - demonstraties

De laatste jaren vind ik minder de tijd om cursussen of demonstraties te organiseren, maar ik blijf open staan voor de mogelijkheid. Aarzel niet om me te contacteren voor informatie of voorstellen.

Opdrachten

Zoals het woord aangeeft komt inspiratie vooral van buitenaf, ook wanneer het soms een louter innerlijk proces lijkt. Het is dus het perfect mogelijk om in opdracht goed werk te maken, vooral wanneer een voorstel thematisch interessant is, en het mij voldoende tijd laat voor mijn eigen projecten.
Zo heb ik meerdere cd-covers voor Ayreon gemaakt, een affiche voor Tomorrowland (2007), artwork voor wijn-edities, etc.
Ook privé-opdrachten zijn mogelijk, zolang ze compatibel zijn met mijn creatieve passies. Of een opdrachtgever een voltooid opdrachtwerk ook effectief moet aanschaffen, hangt af van de aard van de opdracht en de gemaakte afspraak. De meeste opdrachten die ik voor particulieren maak zijn redelijk vrijblijvend.


Reproducties

Behalve  in de vorm van een boek, verkies ik om geen reproducties van mijn schilderijen beschikbaar te stellen. Daarvoor heb ik teveel plezier in het maken van kleine originelen en etsen voor kleinere budgetten, die ik op die manier dan ook wil promoten.
Contact

I prefer the slow pace of email to communicate with.
Responses to or questions about my work are welcome, although I cannot always respond quickly.
If really necessary, you can also try via the landline: 0032 (0) 11882822.


Microbiography


All my life, I have felt an irresistible urge to draw and paint. I’m also interested in both fantasy and science, and when I was a child my father’s book collection sparked my imagination with science fiction classics.
Handmade, complex images are a good medium to express these passions. They allow me to depict strange worlds and evoke an adventurous atmosphere without having to work out specific storylines.  You can interpret these pictures as you please. If at least one of my works leads to an interesting conversation or adventurous daydreams, I will feel that my existence is justified.


I have been living with Marijke since 1986. Thanks to her I have been able to draw, paint and exhibit full-time for almost my entire adult life. We have gone through the entire range of exhibition locations together: from tavernas, parish halls, art markets, to cultural centers, galleries, small art fairs, large art fairs at home and abroad.
Meanwhile with reasonable success. I consider myself fortunate to have a sufficiently large audience of enthusiasts and a number of fanatics, which allows me to continue working with good courage.

As Marifey she has been a potter since 2000.
We live and work in South Limburg, Belgium.

Buy work

The exhibitions are the most suitable for viewing the works without obligation and in good conditions. You can register for the newsletter by email, or consult the Expo page.

Due to lack of time, I have to reserve a visit to the studio for people who intend to buy work. Because the studio is not suitable as an exhibition space, interested parties can indicate in advance in what order of size, budget or theme they are looking for something. Taking this into account, I can then email photos and information in preparation for the visit.

Both at exhibitions and on this site I don't like to show the sales prices right next to the works. These are available on request.
The sales prices in the studio are the same as in the exhibitions. And because I'm not good at it, I never haggle. Collectors of my work appreciate this.

Courses - demonstrations

In recent years I have found less time to organize courses or demonstrations, but I remain open to the possibility. Do not hesitate to contact me for information or proposals.

Work on commission

As the word indicates, inspiration mainly comes from the outside, even when it sometimes appears to be a purely internal process. So it is perfectly possible to do good work on commission, especially when a proposal is thematically interesting, and it allows me enough time for my own projects.
I have made several CD covers for Ayreon, a poster for Tomorrowland (2007), artwork for wine editions, etc.
Private assignments are also possible, as long as they are compatible with my creative passions. Whether a client should actually purchase a completed assignment work depends on the nature of the assignment and the agreement made. Most assignments that I make for private individuals are fairly without obligation.


Reproductions

Except in the form of a book, I prefer not to make reproductions of my paintings available. I enjoy making small originals and etchings for smaller budgets too much for that, which I want to promote in that way.

Contacter

Je préfère le rythme tranquille du email avec lequel communiquer.
Réactions ou questions sur mon travail sont les bienvenues, même si je ne peux pas toujours répondre rapidement.
Si vraiment nécessaire, vous pouvez également essayer via la ligne fixe: 0032 (0) 11882822.

Microbiographie


Pendant toute ma vie, j’ai ressenti une envie irrésistible de dessiner et de peindre. A côté de ça, la fantaisie m’intéresse autant que la science, et, déjà enfant, j’étais stimulé par la collection de livres de mon père : les classiques de la littérature de science-fiction. Des images complexes et « fait main » sont un bon moyen pour exprimer ces passions. Elles me permettent d’interpréter des mondes étranges et de susciter une ambiance aventureuse sans devoir raconter des histoires concrètes. Vous pouvez interpréter ces images librement. Quand au moins une de mes œuvres provoque une conversation passionnante ou des rêveries aventureuses, je considère mon existence comme justifiée.

Je vis avec Marijke depuis 1986. Grâce à elle, j'ai pu dessiner, peindre et exposer à plein temps pendant presque toute ma vie d'adulte. Nous avons parcouru ensemble toute la gamme des lieux d'exposition: des tavernes, des salles paroissiales, des marchés d'art, aux centres culturels, aux galeries, aux petites foires d'art, aux grandes foires d'art au pays et à l'étranger.
En attendant, avec un succès raisonnable. Je me considère chanceux d'avoir un public suffisamment large de passionnés et de fanatiques, ce qui me permet de continuer à travailler avec courage.

En tant que Marifey elle est potière depuis 2000.
Nous vivons et travaillons dans le sud du Limbourg, en Belgique.

Achat d'œuvres

Les expositions sont les plus adaptées pour voir les œuvres sans engagement et dans de bonnes conditions. Vous pouvez vous inscrire à la newsletter par email ou consulter la page Expo.

Faute de temps, je dois réserver une visite au studio pour les personnes qui ont l'intention d'acheter du travail. Parce que le studio ne convient pas comme espace d'exposition, les parties intéressées peuvent indiquer à l'avance dans quel ordre de taille, de budget ou de thème elles recherchent quelque chose. Compte tenu de cela, je peux ensuite envoyer des photos et des informations par courrier électronique en préparation de la visite.

Tant dans les expositions que sur ce site, je n'aime pas montrer les prix de vente juste à côté des œuvres. Ceux-ci sont disponibles sur demande.
Les prix de vente en studio sont les mêmes que dans les expositions. Et parce que je ne suis pas doué pour ça, je ne marchande jamais. Les collectionneurs de mon travail apprécient cela.

Cours - démonstrations

Ces dernières années j'ai trouvé moins de temps pour organiser des cours ou des démonstrations, mais je reste ouvert à la possibilité. N'hésitez pas à me contacter pour informations ou propositions.

Travail à la commission

Comme le mot l'indique, l'inspiration vient principalement de l'extérieur, même lorsqu'elle apparaît parfois comme un processus purement interne. Il est donc parfaitement possible de faire du bon travail à la commission, surtout lorsqu'une proposition est thématiquement intéressante, et cela me laisse suffisamment de temps pour mes propres projets.
J'ai réalisé plusieurs pochettes de CD pour Ayreon, une affiche pour Tomorrowland (2007), des illustrations pour des éditions de vin, etc.
Des missions privées sont également possibles, à condition qu'elles soient compatibles avec mes passions créatives. Le fait qu'un client doive réellement acheter un travail de cession terminé dépend de la nature de la cession et de l'accord conclu. La plupart des missions que j'effectue pour des particuliers sont assez sans engagement.


Reproductions

Sauf sous forme de livre, je préfère ne pas mettre à disposition de reproductions de mes toiles. Pour cela, j'aime faire de petits originaux et des gravures pour les petits budgets, ce que je souhaite promouvoir de cette façon.